Bachelor of Science (Honours) in Horticulture

Course Code: AG6-02-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This programme gives learners skills in the latest horticultural practices with the use of modern technology. Learners will have the opportunity to study and practise different aspects related to their main area of study, with the aim of seeking employment at management level in private enterprise, in research and development and/or in regulatory services both locally and internationally. This programme offers the required knowledge and competences related to Sustainable Land Use, Integrated Pest Management, Plant Nutrition and Fertilisation, Agricultural Technology, Rural Development and Garden Design/ Landscaping. During this course students need to undertake a research project whereby a topic is chosen and subsequently investigated, researched, a methodology formulated and data collected, analysed and discussed.

Course Description (Malti)

Dan il-programm jagħti lill-istudenti ħiliet fil-prattiċi ortikulturali l-aktar riċenti bl-użu ta’ teknoloġija moderna. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jistudjaw u jipprattikaw aspetti differenti relatati malqasam prinċipali talistudju tagħhom, bl-għan li jsibu impjieg fil-livell maniġerjali fl-intrapriża privata, fir-riċerka u l-iżvilupp u/jew fisservizzi regolatorji, kemm lokalment kif ukoll barra mill-pajjiż. Dan il-programm joffri l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa relatati malUżu Sostenibbli tal-Art, il-Ġestjoni Integrata tal-Pesti, in-Nutrizzjoni u l-Fertilizzazzjoni talPjanti, it-Teknoloġija Agrikola, l-Iżvilupp Rurali u d-Disinn tal-Ġonna/ilPajsaġġ. Matul dan il-kors l-istudenti jkunu meħtieġa li jaħdmu fuq proġett ta’ riċerka, fejn jagħżlu suġġett sabiex jinvestigawh, jagħmlu riċerka fuqu, jifformulaw metodoloġija, jiġbru d-data, janalizzawha u jiddiskutuha.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Fish Management or MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing or MCAST Advanced Diploma in Horticulture or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Farm advisory services provider, Professional landscaper, Garden designer, EU/national regulatory control manager